ทีมงานเลกะทูล

ทีมงานทุกคน ยินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ "การบริการคืองานของเรา" บริการแนะนำสินค้า วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน รวมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือที่ถูกต้อง ครอบคลุมบริการหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ

Mr. Akinori Maya

Mr. Akinori Maya

Wahn

สุพัตรา ก้านอินทร์

Max

ธนะสาร พวงมะปราง

Pang

สุธาสินี คำสิงห์

Fon

มหาธยา ภาคธง

Ninja

จารีญา สุขลาภ

Koi

ศิริยาภรณ์ บุตอัง

Jeab

เพชรลดา แสงเมือง

Noi

จันดี สกุลเลิศสุวรรณ

Sai

อมรรัตน์ กิตติเวทยานุสรณ์

Joy

เสาวภา แก้วแสนไชย

Tour

สราวุธ เข่งแก้ว

Golf

ปณต มงคลตวัฒน์

Arm

เจษฎา วุฒิสุชีวะ

Ton

สัญชัย ชินบูรณ์

Nice

ณัฐรีพรรณ นิทธยุสกุลโชติ

Yutika Sridetsurasak

ยูถิกา ศรีเดชสุรศักดิ์

golf

ชาตรี ศรีประยูร

Ple Pilaiwan

เปิ้ล พิไลวรรณ

Som

อรุณวรรณ จันทร์เสน

Bum

ชลธิชา ดิษฐภิญโญ

Patty

ลดาวัลย์ ไชยเชษฐ์

Num

เพิ่มพล กมลนาวิน

Deaw

นพดล เลื่อมใส

Join our legateam

Click!
สนใจร่วมงานกับเรา