เครื่องวัดเสียงสะสม

เครื่องวัดเสียงสะสม

เครื่องวัดเสียงสะสม (Noise Dose Meters) คือ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินเสียงที่มีระดับความดังไม่คงที่และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเครื่องวัดชนิดนี้จะทำการบันทึกระดับเสียง พร้อมทั้งระยะเวลาที่วัดความดังต่าง ๆ พร้อมคำนวณปริมาณเสียงสะสมและค่าเฉลี่ยของระดับความดัง

เครื่องวัดเสียง ซาวด์คาลิเบรเตอร์ เครื่องวัดเสียงสะสม ซาวด์สโคป อุปกรณ์เครื่องวัดเสียง
เลือกซื้อตาม

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

3 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List