เกจวัดความสูง

เกจวัดความสูง

เกจวัดความสูง (Height Gauges) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวัดระดับความสูงของวัตถุ ซึ่งสามารถให้ค่าการวัดที่มีรายละเอียดได้สูง โดยมักจะใช้วัดระดับความสูงของวัตถุเพื่อบอกตำแหน่ง

เลือกซื้อตาม

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

6 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List