เครื่องวัดบีโอดี & ซีโอดี

BOD & COD คืออะไร?

BOD (Biochemical Oxygen Demand) หรือค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

COD (Chemical Oxygen Demand) หรือค่าปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

∴ ดังนั้น BOD & COD คือ หลักการหนึ่งในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของน้ำก็คือปริมาณของออกซิเจนในน้ำ (Dissolved Oxygen) โดยในที่นี้ BOD และ COD จะเป็นตัวบ่งบอกปริมาณค่าออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย

เครื่องวัดบีโอดี
เครื่องวัดซีโอดี

บทความเกี่ยวกับ เครื่องวัดบีโอดีและเครื่องวัดซีโอดี

BOD ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

BOD ย่อมาจาก Biochemical Oxygen Demand ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนั้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของน้ำก็คือปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO) แต่หากเป็นน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง จะต้องคำนึงถึงค่าปริมาณ ออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ด้วย ซึ่งค่า BOD นี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้เป็นข้อมูล