เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า

เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า

Conductivity คือ สภาพนำไฟฟ้า เป็นคุณลักษณะหรือดัชนีคุณภาพน้ำที่สําคัญชนิดหนึ่ง โดยจะบ่งบอกถึงความสามารถของน้ำในการนํากระแสไฟฟ้า สภาพนําไฟฟ้านั้นจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายชนิด เช่น ความเข้มข้นทั้งหมดของสารที่มีประจุที่ละลายอยู่ในน้ำ, อุณหภูมิของนน้ำขณะทําการตรวจวัด ชนิดของสารที่มีประจุและความเข้มข้นของสารมีประจุแต่ละชนิดซึ่งส่วนมากจะเกิดจากสารประกอบอนินทรีย์มากกว่าสารประกอบอินทรีย์ นอกจากนี้จำนวนประจุของสารที่มีประจุก็จะมีผลต่อความสามารถในการนําไฟฟ้าของน้ำนั้นด้วย

ประจุไฟฟ้าจะมีทั้งประจุบวก (+) และประจุลบ (-) ซึ่งประจุเหล่านี้เองที่ทำให้น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ ในการวัดสภาพการนำไฟฟ้าของน้ำ โดยใช้อุปกรณ์วัดสภาพการนำไฟฟ้าแบบมาตรฐาน จะวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านน้ำในระยะห่าง 1 เซนติเมตร ซึ่งค่าการนำไฟฟ้าจะมีหน่วยวัดเป็นไมโครซีเมนซ์ต่อเซนติเมตร (microSiemens per cm, µS/cm) หากสารละลายมีความสามารถในการนำไฟฟ้ามาก ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากนั้นเอง

เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า
โพรบวัดค่าการนำไฟฟ้า
อุปกรณ์เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดค่านำไฟฟ้า (Conductivity & TDS Measurement Articles)

เครื่องวัดความนำไฟฟ้าทำงานอย่างไร

น้ำบริสุทธิ์ ไม่มีความสามารถในการนำไฟฟ้า (Conductivity) แต่น้ำโดยส่วนใหญ่ที่เราพบในชีวิตประจำวันไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ เนื่องจากมีสารละลายต่างๆ เจือปนอยู่ สารละลายเหล่านี้เกิดจากการแตกตัวเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า โดยจะมีทั้งประจุบวก (+) และประจุลบ (-) ซึ่งประจุเหล่านี้เองที่ทำให้น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ ในการวัดสภาพการนำไฟฟ้าของน้ำ โดยใช้อุปกรณ์วัดสภาพการนำไฟฟ้าแบบมาตรฐาน