เครื่องวัดความขุ่น

ความขุ่นของน้ำ (Turbidity) หมายถึง ความสามารถของน้ำที่สะกัดกั้นหรือดูดซับปริมาณแสงที่ส่องผ่านไว้ได้ สิ่งที่ทำให้น้ำขุ่น ได้แก่ อินทรีย์และอนินทรีย์สารในน้ำ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ โดยปรากฏอยู่ในลักษณะสารแขวนลอย เช่น อนุภาคของดิน ทราย แพลงก์ตอน แบคทีเรีย เป็นต้น

ความขุ่นมีหน่วยเป็น NTU (Nephelometric Turbidity Units) น้ำธรรมชาติจะมีความขุ่นอยู่เสมอ

⇛ น้ำใสจะมีค่าความขุ่นไม่เกิน 25 NTU

⇛ น้ำขุ่นปานกลางมีค่าความขุ่นระหว่าง 25 – 100 NTU

⇛ น้ำขุ่นมากจะมีค่าความขุ่นเกิน 100 NTU

หน่วยของการวัดความขุ่น

⇛ FNU (FormazinNephelometric Units) หน่วย FNU นิยมใช้ในประเทศแถบยุโรป เหมือนกับหน่วย NTU แตกต่างกันตรวที่ wavelelength ที่ใช้วัด

⇛ NTU (Nephelometric Turbidity Units) 1 NTU = 1มิลลิกรัม ของความขุ่น (formazin) ในน้ำ 1ลิตร ถ้าใช้ความขุ่น (formazin) ในการแคลลิเบรทเครื่องวัดความขุ่น NTU = FTU

1. เครื่องวัดความขุ่นแบบ Photometer ใช้แสงในการวัดความขุ่น ว่าแสงส่องผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งได้มากน้อยเพียงใด ถ้าแสงส่องผ่านไปได้มากแสดงว่ามีความขุ่นน้อย ถ้าแสงส่องผ่านไปได้น้อยแสดงว่ามีความขุ่นมาก

2. เครื่องวัดความขุ่นแบบโพรบวัดรุ่น TD-M500 เครื่องวัดความขุ่นแบบนี้ดีซายน์เพื่อให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการวัดความขุ่นเช่น แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือในบ่อน้ำ ผู้ใช้งานสามารถจุ่มโพรบวัดลงในน้ำได้โดยตรง สามารถวัดความขุ่นที่ระดับความลึกที่แตกต่างกันได้ (ถ้าใช้เครื่องวัดความขุ่นแบบ photometer ผู้ใช้งานต้องเก็บตัวอย่างน้ำใส่ขวดมา ในการเก็บตัวอย่างอาจทำให้ความขุ่นในน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงได้)

เครื่องวัดความขุ่น
อุปกรณ์เครื่องวัดความขุ่น

บทความเกี่ยวกับเครื่องวัดความขุ่น

เครื่องวัดความขุ่นในน้ำ Turbidity Meter

ความขุ่นในน้ำ คืออะไร ความขุ่นของน้ำ (Turbidity) หมายถึง ความสามารถของน้ำที่สะกัดกั้นหรือดูดซับปริมาณแสงที่ส่องผ่านไว้ได้ สิ่งที่ทำให้น้ำขุ่น ได้แก่ อินทรีย์และอนินทรีย์สารในน้ำ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ โดยปรากฏอยู่ในลักษณะสารแขวนลอย เช่น อนุภาคของดิน ทราย แพลงก์ตอน แบคทีเรีย เป็นต้น