เครื่องวัดซีโอดี

เครื่องวัดซีโอดี

COD - Chemical Oxygen Demand

COD หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Oxidation) ที่มีอยู่ในน้ำ

ค่า COD เป็นอีกค่าหนึ่งที่ใช้บ่งบอกระดับความเน่าเสียหรือความสกปรกของน้ำ ฉะนั้นการวัดค่า COD จึงจำเป็นมากในการบำบัดน้ำเสียของ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ เขตชุมชน เพื่อความรวดเร็วในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

เลือกซื้อตาม

5 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List

5 Items

กำหนดทิศทางจากมากไปหาน้อย
แสดงแบบ Grid List